ΙΣΤΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.
Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Εμπορία Βιβλίων και πάσης φύσεως Εντύπων
Ισολογισμός 2013